Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany. Respektujeme vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, přijali jsme tyto zásady jejich zpracování.

Kdo zpracovává vaše údaje?
Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost 234 s.r.o. (IČO: 44848137, Bělehradská 234/120, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze), provozovatel internetového obchodu Radost1992.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky našeho zboží, či přihlášením se k odběru newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb, a to: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní a/nebo doručovací adresa, telefonní číslo, platební údaje, profilové informace, další údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) a dále údaje, které získáváme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem (navštívením našich stránek, objednáním zboží, odebíráním newsletterů, zasláním dotazu atd.).
Údaje zpracováváme za účelem:

 • komunikace s vámi
 • zasílání obchodních sdělení
 • zpracování analýz a provádění měření
 • zlepšování kvality našich služeb

Po jakou dobu údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané v rámci registrace, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Kdy není nutný souhlas ke zpracování údajů:
V případě poskytnutí služby či produktu, splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, k zajištění bezpečnosti našich webů, atd.). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Jsem povinen poskytovat zmíněné osobní údaje?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro zpřístupnění některých služeb je předání určitých osobních údajů vyžadováno. Zpracování osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. V případě neudělení souhlasu, popř. jeho dodatečného odvolání, se může stát, že vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Kontakt
V případě jakéhokoli dotazu k ochraně osobních údajů prosím využijte e-mail 234radost@gmail.com nebo nám jej odešlete doporučeně na adresu: 234 s.r.o., Bělehradská 234/120, 120 00, Praha 2. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost pro ověření vaší identity. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona bude veškerá komunikace s vámi monitorována.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů
 2. Společnost 234 s.r.o., Praha 2, Bělehradská 234/120, PSČ 120 00 (dále jen „Prodávající“ nebo také „my“), respektuje Vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje shromážděné o Vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou informace o Vás, jako je například Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které mohou být použity k Vaší identifikaci jako jednotlivce, a jež nejsou jinak veřejně dostupné.
 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Kupujícího slouží výhradně pro potřeby Prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.
 4. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.
 5. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 1.2 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.
 6. Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 7. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.
 9. Shromažďování informací a jejich využití
 10. Prodávající získává osobní údaje výlučně v souvislosti s (i) objednáním zboží v rámci internetovém obchodu Prodávajícího na adrese www.radost1992.cz („Internetový obchod“), a to v rozsahu jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, fakturační údaje a objednané zboží, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dobu nezbytnou pro jeho vypořádání, nebo (ii) prezentováním námi prodávaných výrobků (např. na veletrzích apod.), kdy jsme od vás získali kontaktní údaje, a to do doby, než nám sdělíte, že si toto zpracování dále nepřejete.
 11. Kromě těchto osobních údajů nám můžete odeslat další údaje e-mailem. Tyto údaje můžeme použít při reakci na váš e-mail nebo pro jakékoli jiné účely související s poskytováním našich výrobků.
 12. Pokud si nepřejete, aby byl Váš elektronický kontakt využíván k zasílání obchodních sdělení, můžete nám to sdělit kdykoliv na e-mailovou adresu 234radost@gmail.com, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí každého doručeného obchodního sdělení.

III. Soubory cookie

 1. Při využívání Internetového obchodu také Prodávající může automaticky přijímat a zaznamenávat některé údaje poskytnuté Vaším počítačem a prohlížečem, když web používáte, včetně Vaší IP adresy, údajů ze souboru „cookie“, vlastností hardwaru a softwaru, požadovaných stránek webu a dat obsažených v požadavcích na stránky z odkazujících webů. Soubor cookie je malé množství dat, které často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odeslán do prohlížeče z webu a uložen na pevném disku Vašeho počítače. Prodávající může používat soubory cookie k poskytování personalizovaného obsahu, udržování přehledu o Vašich preferencích, popřípadě zobrazování reklam, které odpovídají Vašim zájmům, a k jiným účelům souvisejících s provozováním a ochranou webu. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, ale nebudete pak moci používat všechny služby, které vyžadují „přihlášení“ a nemusíte být schopni plně využívat všechny nabídky Internetového obchodu. Osobní údaje, které takto můžeme shromažďovat, můžeme používat pro řízení přístupu k Internetovému obchodu a výrobkům (službám) a k usnadnění jejich fungování, stejně jako pro komunikaci, výzkum a marketing, jakož i pro další účely související se shromažďováním těchto informací.
 2. Zabezpečení osobních údajů a jejich omezené sdílení
 3. Dodržujeme bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti všech Vašich osobních údajů.
 4. Prodávající nepronajímá, neprodává ani nesdílí Vaše osobní údaje s třetími osobami s výjimkou případů popsaných níže: (i) Údaje mohou pro nás zpracovávat důvěryhodní partneři, kteří pro nás zajišťují některé služby související s poskytováním našich produktů nebo zasíláním obchodních sdělení, pokud je pro takové činnosti nezbytné zpracování některých osobních údajů; tito zpracovatelé však nejsou oprávnění využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní účely; (ii) na základě zvláštních právních předpisů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní orgány či soudy.
 5. Aktualizace osobních údajů a Vaše další práva
 6. Jakožto správce osobních údajů Vám Prodávající garantuje právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.
 7. Aktualizaci Vašich údajů můžete provést prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním emailu na adresu 234radost@gmail.com.